Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Publicznym Gimnazjum w ŁubnicachDo druku

Załącznik nr 1

Statutu Publicznego Gimnazjum w Łubnicach.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

w Publicznym Gimnazjum

w Łubnicach.

 

I. Informacje ogólne.

Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany został na podstawie rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

(Dz.U. Nr 199 poz 2046 z późn. zm.).

 

§ 1

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu ocen.

2.      Niniejszy wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczęszczających do 3 letniego gimnazjum.

3.      Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

4.      Zasady przeprowadzania zewnątrzszkolnych sprawdzianów i egzaminów regulują odrębne przepisy.

5.      Zasady klasyfikowania, przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i gimnazjalnego reguluje Statut (Roz. II §11-22).

6.      Ogólne zasady oceniania uczniów zawarte są w Statucie (Roz. II § 6-10).

 

II. Cel i zakres wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

§ 2

 

1.      Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze a nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:

a.              poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

b.             pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c.              motywowanie ucznia do dalszej pracy;

d.             dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e.              umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.      System ten zapewnia:

a.              pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;

b.             ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;

c.              wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;

d.             kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

e.              nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;

f.               dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;

g.             budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

3.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a.              formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

b.             bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, wg skali i w formach przyjętych przez Publiczne Gimnazjum oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;

c.              przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

 

III. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

§ 3

 

1.      Poziom opanowania przez ucznia kompetencji określonych w standardach wymagań edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych wg skali i w formach przyjętych w Publicznym Gimnazjum.

2.      Ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt b, przeprowadza się wg następującej skali ocen:

 

Bieżąca i śródroczna skala ocen klasyfikacyjnych

Cyfrowo

Słownie

Skrót

6

celujący

cel

5

bardzo dobry

bdb

4

dobry

db

3

dostateczny

dst

2

dopuszczający

dop

1

niedostateczny

ndst

 

3.      Oceny bieżące i śródroczne wyraża się cyframi, dopuszcza się "+" i "-" oraz komentarz w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela.

 

4.      Oceny bieżące określają poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania, wystawiane są systematycznie w trakcie trwania /semestru/ roku szkolnego.

5.      Oceny bieżące wystawiane są za:

a.      odpowiedź ustną;

b.      prace pisemne /klasówka, kartkówka, prace domowe, referaty i inne/;

c.      wytwory pracy;

d.      umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy;

e.      twórcze myślenie;

f.       prace w zespole;

g.      zaangażowanie;

h.      pracę dodatkową;

i.        wiedzę ponadprogramową.

6.      Zasady wystawiania ocen bieżących na poszczególnych przedmiotach określają przedmiotowe systemy oceniania. W ramach przedmiotowego systemu oceniania dopuszcza się możliwość stosowania dodatkowych form oceniania. Wymaga to jednak prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Natomiast zapis w dzienniku lekcyjnym musi być zgodny z § 3 pkt 2 i 3.

7.      Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny. Każdy sprawdzian powinien zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza program nauczania, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 90 % liczby punktów przewidzianej w sprawdzianie.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wystawiają ocenę z prac klasowych wg określonej skali punktowej:

a.      od 90% - bdb:

b.      od 75% - db;

c.      od 50% - dst:

d.      od 35% - dop.

8.      W sytuacji, gdy uczeń z powodu długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności nie ma ocen bieżących z danego działu jest nieklasyfikowany. Zaliczenie odbywa się na zasadach egzaminu klasyfikacyjnego określonych w Statucie (Roz. II).

9.      Śródroczną ocena zachowania ustala się wg następującej skali:

 

 

Śródroczna skala ocen zachowania

Słownie

Skrót

 

wzorowe

wz

 

bardzo dobre

bdb

 

dobre

db

 

poprawne

pop

 

nieodpowiednie

ndp

 

naganne

ng

 

 

10.  W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz rocznych ocen zachowania, które należy wpisywać pełnymi nazwami.

11.  Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na zasadach i wg skali ocen określonych w Statucie (Roz. II § 13 pkt 2).

12.  Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen powyżej 4.75 oraz wzorową ocenę z zachowania.

13.  Nagrody książkowe są przyznawane uczniom za:

a.      wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4.5) i ocenę z zachowania nie niższą niż ,,dobra”;

b.       za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, konkursach przedmiotowych i olimpiadach co najmniej na szczeblu powiatowym.

 

 

 

 

 

§ 4

 

1.      Sposoby gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość oraz narzędzia i zasady. Umożliwiają one poznanie i wartościowanie; czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi; czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja nauczania.

2.      Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:

a.      pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna);

b.      polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo w zeszycie lub arkuszu ćwiczeń;

c.      wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania, jako prace klasowe;

d.      sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów);

e.      obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;

f.       szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów;

g.      testy i ćwiczenia sprawnościowe;

h.      analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

3.      Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie rozłożone w całym okresie nauki (rok szkolny, etap nauczania); zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

4.      Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych (przedmiotu, bloku przedmiotowego, zajęć edukacyjnych) i ich specyfiki, jednak w danym semestrze (okresie) powinna być prowadzona, nie rzadziej niż:

a.      ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne) - 2 razy;

b.      wypracowanie, dyktanda, sprawdziany, testy, zadanie klasowe (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz maksymalnie jedno dziennie ze wszystkich zajęć edukacyjnych) - 1 raz;

c.      zadania domowe (krótkie i uwzględniające poziom oraz zainteresowania ucznia) - 1 raz;

d.      analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (systematyczność, ortografia, charakter pisma, estetyka zeszytu) - 1 raz.

5.      Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

6.      Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych, czyli wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na koniec roku szkolnego (etapu kształcenia) wg harmonogramu ustalonego w Planie Nadzoru Pedagogicznego. Koniecznym jest tutaj opracowanie wyników testu. Wiedzy na temat testów dydaktycznych, ich konstruowania, stosowania, analizy wyników badań i oceny pomiaru dydaktycznego dostarcza literatura pomiaru dydaktycznego.

7.      W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów, bloków), wprowadza się następujące ograniczenia, z zastrzeżeniem ust. 8:

a.      wypracowania, zadania klasowe obejmujące szeroki zakres materiału (półroczne, całoroczne) - nie częściej niż raz w tygodniu;

b.      sprawdziany i testy obejmujące dział programowy - nie częściej niż dwa razy w tygodniu;

c.      dyktanda, niezapowiedziane testy oraz sprawdziany obejmujące maksymalnie do 3 tematów - nie częściej niż trzy razy dziennie.  

8.      Zasady pisania i poprawiania ocen z prac kontrolnych:

 1. prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia;
 2. nauczyciel ma prawo odpytać – zapowiadając wcześniej - z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej;
 3. poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac. Miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Dla "kartkówek" nie przewiduje się poprawiania stopnia;
 4. stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu;
 5. nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej;
 6. na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu poprawiającego ocenę uczniom pracującym niesystematycznie w ciągu całego semestru (roku szkolnego);
 7. nauczyciel zobowiązany jest do poprawiania pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.

9. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub dobrą, ale nie od nich gorszą.

 

§ 5

 

1.      Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:

a.        jawności - tzn. podawanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) ocen do wiadomości;

b.       obiektywności - tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne stopnie (standardów wymagań edukacyjnych);

c.        celowości - tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować);

d.       przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzeń MEN, Statutu Gimnazjum).

2.      Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

3.      Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości.

4. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów do półrocza następnego roku szkolnego. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wg poniższych zasadach:

 1. uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową na zajęciach edukacyjnych;
 2. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do poprawionej pracy pisemnej swojego dziecka na terenie Gimnazjum, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;
 3. na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), za pośrednictwem ucznia, nauczyciel udostępnia na stałe odpłatną kserokopię pracy pisemnej ucznia, odnotowując ten fakt na oryginale pracy.

4.      Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów (bloków, zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Zasady te, jako część składową Przedmiotowego systemu oceniania, opracowują nauczyciele na piśmie  i są jednakowe dla wszystkich uczniów  (z danej klasy, poszczególnych oddziałów).

 

IV. Zasady oceny zachowania.

 

§ 6

 

1.      Ocena zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności:

a.      funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

b.      respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.      Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg skali określonej w § 3 ust. 9

3.      Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a.      oceny z zajęć edukacyjnych;

b.      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4.      Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinię o uczniu od nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, uczniów z zespołu klasowego oraz uwzględnić dokumentację prowadzoną w Gimnazjum.

 

§ 7

 

Ustala się następujące zasady oceniania zachowania:

 

1.      Bieżące ocenianie zachowania dokonuje się wg następującego kryterium punktowego:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

a)     uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, przestrzega prawa szkolnego- 4 punkty

b)     uczeń jest przygotowany do zajęć, nie ma nieusprawiedliwionych godzin (dopuszczalne jest 6 nieusprawiedliwionych godzin w semestrze), przestrzega prawa szkolnego- 3 punkty

c)     uczeń jest na ogół przygotowany do zajęć, poprawnie wywiązuje się z obowiązków, w semestrze ma nie więcej niż 15 nieusprawiedliwionych godzin, sporadycznie spóźnia się na lekcje- 2 punkty

d)     jest bardzo często nieprzygotowany do lekcji, często spóźnia się na lekcje, często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, przeszkadza na lekcjach, bardzo często nie przestrzega prawa szkolnego- 1 punkt

e)     prawie zawsze jest nieprzygotowany do zajęć, bardzo często spóźnia się na zajęcia, ma powyżej 25 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, bardzo często przeszkadza na lekcjach, notorycznie łamie prawo szkolne, nie zmienia obuwia, korzysta w czasie zajęć z telefonu komórkowego- 0 punktów

 

 

 

Godne zachowanie się w szkole i poza nią

a)     uczeń ma wysoką kulturę osobistą, okazuje szacunek innym osobom, szanuje godność osobistą innych, jest uczciwy, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje sprzęt szkolny i pomoce naukowe- 4 punkty

b)     uczeń ma wysoka kulturę osobistą, okazuje szacunek innym osobom, szanuje godność osobistą innych, szanuje sprzęt szkolny i pomoce naukowe-3 punkty

c)     uczeń stara się zachować kulturę osobistą i okazywać szacunek innym osobom(2 uwagi w dzienniku/semestr), naprawił zepsuty przez siebie sprzęt szkolny-2 punkty

d)     uczeń czasami używa wulgaryzmów, bywa nietaktowny, ale swoim zachowaniem nie przysparza większych kłopotów-1 punkt

e)     uczeń jest niekulturalny, nie okazuje szacunku innym, wielokrotnie otrzymuje uwagi i nagany dotyczące złego zachowania, znęca się nad słabszymi, jest agresywny, kłamie i oszukuje, celowo niszczy sprzęt szkolny- 0 punktów

 

 

 

Praca na rzecz społeczności lokalnej

a)     wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, klasy, środowiska, wyjątkowo aktywnie działa w samorządzie szkolnym, pomaga innym, doskonale wywiązuje się z powierzonych mu zadań, inicjuje i aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych- 4 punkty

b)     wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, klasy, środowiska, aktywnie działa w samorządzie szkolnym, pomaga innym, dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych- 3 punkty

c)     bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska, stara się wywiązywać z powierzonych mu zadań, rzadko uczestniczy w akcjach charytatywnych- 2 punkty

d)     nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy i środowiska, z powierzonych funkcji nie wywiązuje się w sposób zadowalający, ale stara się szanować pracę innych- 1 punkt

e)     nigdy nie bierze udziału w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska, nie szanuje pracy innych, niszczy mienie szkolne- 0 punktów

 

 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

a)     uczeń godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, chętnie bierze udział w konkursach w szkole i  poza szkołą, odnosi sukcesy artystyczne, naukowe i sportowe, aktywnie przygotowuje i chętnie bierze udział w akademiach i imprezach szkolnych, właściwie zachowuje się w czasie imprez szkolnych, stosownie się ubiera- 4 punkty

b)     uczeń godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, chętnie bierze udział w konkursach poza szkołą, chętnie bierze udział w akademiach i imprezach szkolnych-3 punkty

c)     uczeń godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, biernie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z tradycjami szkoły- 2 punkty

d)     właściwie reprezentuje szkołę na zewnątrz, nie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z tradycjami szkoły- 1 punkt

e)     niewłaściwie reprezentuje szkołę na zewnątrz, niestosownie ubiera się do szkoły i na akademie szkolne, niewłaściwie zachowuje się w czasie imprez i uroczystości, nie szanuje symboli narodowych i szkolnych- 0 punktów

 

 

 

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę

a)      jest wolny od nałogów, próbuje zapobiegać bójkom i przejawom wandalizmu, których jest świadkiem, respektuje wszystkie regulaminy związane z bezpieczeństwem- 4 punkty

b)      jest wolny od nałogów, nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i przejawach wandalizmu- 3 punkty

c)      sięgnął po papierosy, ale taka sytuacja nie powtórzyła się, nie prowokuje bójek- 2 punkty

d)      wdaje się w konflikty i bójki, nie reaguje na przejawy wandalizmu, sięga po używki- 1 punkt

e)     pali papierosy, pije alkohol, bierze udział w bójkach, jest inicjatorem przejawów wandalizmu i chuligaństwa, znęca się nad słabszymi, kradnie- 0 punktów

 

 

 

Uczeń, który pojawił się w szkole pod wpływem alkoholu, pił alkohol lub sięgnął po narkotyki, wszedł w konflikt z prawem- nie może mieć wyższego zachowania niż nieodpowiednie

 

Uczeń, który w czasie dyskoteki pił alkohol lub sięgnął po narkotyki ma zakaz wstępu na dyskoteki

 

Ocenę zachowania śródroczną i roczną  ustala wychowawca poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kategorii i zamienieniu ich na stopień  wg następującego kryterium:

 

 

18 pkt – 20pkt   -   wzorowe

13 pkt   –17 pkt     -   bardzo dobre

8 pkt   – 12 pkt   -   dobre

4 pkt   –7pkt      -   poprawne

2 pkt   –3   pkt   -   nieodpowiednie

0 pkt   –1pkt      -   naganne

 

 

W uzasadnionych przypadkach wynikających z wybitnych osiągnięć ucznia, ocenę zachowania można podwyższyć o jeden stopień.

2.      Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania.

 

 V. Standardy wymagań edukacyjnych

§ 8

1.      Główny element wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią standardy wymagań edukacyjnych, czyli oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na celowym, skutecznym i świadomym działaniu w określonych sytuacjach, przełożone na poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych (bloków przedmiotowych, przedmiotów, ścieżek edukacyjnych).

2.      Przy ich opracowywaniu, nauczyciele winni uwzględnić:

a.    standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone centralnie przez Państwową Komisję egzaminacyjną (Rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 2000 r.);

b.    podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. z późn. zm.);

c.     programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (Obwieszczenie MEN z dnia 19 sierpnia 1999 r. z późn. zm.);

d.    zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. z późn. zm.).

3.      Aby pomiar osiągnięć szkolnych był możliwy każdy nauczyciel powinien:

a.    ustalić wymagania programowe (Standardy wymagań edukacyjnych);

b.    zbudować skalę ocen na podstawie standardów wymagań edukacyjnych;

c.     ustalić sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów;

d.    opracować wyniki i ocenić pomiar dydaktyczny (wartościowanie efektów pracy).

 

§ 9

 

1.      Nauczyciele, w ramach przedmiotowego systemu oceniania, winni zawrzeć opisy wymagań podstawowych oraz pełnych, a także sposób przeliczania spełnionych wymagań na poszczególne stopnie szkolne.

2.      Wymagania pełne (możliwe do uzyskania, obejmujące program nauczania) powinny dobrze odzwierciedlać docelowe pożądane kompetencje (wiadomości, umiejętności i postawy), a ich spełnienie na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej. Ocena celująca oznacza wykroczenie poza oczekiwane wymagania programowe. Ocena dobra oznacza spełnienie wymagań w stopniu pośrednim pomiędzy pełnym i podstawowym.

3.      Wymagania podstawowe (niezbędne do dalszego rozwoju) powinny obejmować podstawę programową na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia, a ich spełnienie powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny dostatecznej. Ocena dopuszczająca oznacza takie braki ucznia w spełnieniu wymagań podstawowych, które nie przekreślają jeszcze możliwości kontynuacji nauki.

§ 10

 

1.      Oceniane kompetencje tego samego rodzaju, przy pomocy odpowiednich kryteriów wymagań, powinny być rozwijane przez uczniów z określoną dynamiką, a więc cechować je powinna kontynuacja (na kolejnych etapach kształcenia) i stopniowo coraz większy postęp (rosnący poziom wymagań).

2.      Kryteria uzyskania określonych kompetencji powinny przyjmować opis czynnościowy (operacyjny), zilustrowany przykładowymi zadaniami. W opisie tym musi być jasno wyrażona różnica pomiędzy wymaganiami pełnymi a podstawowymi. Postać zapisu powinna umożliwić udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy dana kompetencja na danym etapie nauki została przez ucznia opanowana (uzyskana).

 

§ 11

 

1.      Przyjmuje się następujący model podziału treści nauczania na poziomy wymagań:

 

Treści nauczania

 

Warstwa treści

 

Wymagania
(poziomy wymagań)

 

 

 

 

 

Ponad program

 

Wykraczająca

 

Wykraczające (W)
stopień celujący

Program nauczania

Dopełniająca

Pełne (D)
st. bardzo dobry

 

(system czynności)

Rozszerzająca

Rozszerzające (R)
st. dobry

 

Podstawa programowa

Podstawowa

Podstawowe (P)
st. dostateczny

 

(system czynności)

Konieczna

Konieczne (K)
st. dopuszczający

 

 

2.      Podstawa programowa obejmuje wymagania podstawowe i zawiera te elementy treści nauczania (zoperacjonalizowane czynności wykonywane na określonym materiale - kompetencje uczniów), które są:

 • empiryczne, tzn. możliwe do wyodrębnienia ze znanej uczniom rzeczywistości lub z prostego doświadczenia;
 • istotne w logicznej strukturze tematu, działu, idei przewodniej programu nauczania,
 • proste ze względu na swoją wewnętrzną strukturę;
 • łatwe dla przeciętnie uzdolnionego ucznia;
 • niezbędne w bieżącym uczeniu się przedmiotu (bloku przedmiotowego) na danych lub najbliższych zajęciach;
 • nieodzowne w uczeniu się przedmiotu (bloku przedmiotowego) w ramach danego działu oraz innych przedmiotów w danej klasie lub na danym etapie edukacji.

3.      Program nauczania obejmuje zaś wszystkie warstwy treści nauczania od koniecznej do dopełniającej, czyli stanowi wymagania pełne. Należy przy tym pamiętać, że uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich kryteriów uzyskania określonej kompetencji- wystarczy, jeżeli spełnia większość z nich.

§ 12

 

1.      Ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej:

 

Skala ocen

Elementy treści nauczania

Ogólne kryteria
wymagań edukacyjnych

Uwagidopuszczający
2

Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);

Potrzebne w życiu.

Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu (bloku przedmiotowego) w ciągu dalszej nauki;
Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 dostateczny
3

Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);
Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;
O niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
Często powtarzające się w programie nauczania;
Dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej klasie);

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Warstwa ta nie powinna przekraczać 50% treści całego programu, tj. podstawa programowa.dobry
4

Istotne w strukturze przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);
Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji) i innych przedmiotów szkolnych;
Użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;
O zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;
Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie (w klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, ale nie obejmujące całego programu nauczania.bardzo dobry
5

Złożone, trudne, ważne do opanowania;

Wymagające z korzystania z różnych źródeł;

Umożliwiające rozwiązywanie problemów;

Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym;

Pełne opanowanie treści programu nauczania.

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie);
Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

Mogą wykraczać poza opublikowany program nauczania.celujący
6

Znacznie wykraczające poza program nauczania;

Stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

Wynikające z indywidualnych zainteresowań;

Zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu (klasy) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe; lub Uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcie.

 

 

2.      Propozycje przykładów o różnym stopniu trudności (P - podstawowe, R - rozszerzające, D - pełne) powinny stanowić uzupełnienie wymagań programowych, a tym samym pełniej obrazować Standardy wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne. Właściwy ich wybór zależy od nauczyciela po uwzględnieniu wymiaru godzin oraz kompetencji zespołu klasowego.

3.      Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów (zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Kryteria te, jako część składową Przedmiotowego systemu oceniania, opracowują nauczyciele na piśmie  i są jednakowe dla wszystkich uczniów na danym etapie kształcenia (z danej klasy, poszczególnych oddziałów), z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i ust. 3.

4.      Dyrektor szkoły sprawdza zgodność Standardów wymagań edukacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

 

VI. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów)
o efektach pracy ich dzieci.

 

§ 13

 

1.      W Gimnazjum dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):

a.    kontakty bezpośrednie:

·        zebranie ogólnoszkolne;

·        zebranie klasowe;

·        indywidualne rozmowy (np. podczas dyżurów nauczycielskich);

·        zapowiedziana wizyta w domu ucznia.

b.    kontakty pośrednie:

·        rozmowa telefoniczna;

·        korespondencja listowna (z uwagami, z gratulacjami);

·        adnotacja w zeszycie przedmiotowym;

2.      Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.

3.      Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania.

 

§ 14

 

1.      Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację o:

a.    bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych;

b.    szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania;

c.     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

d.    zasadach oceny zachowania.

Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.

2.      Na trzy tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie adnotacji w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku ucznia lub ustnie za pośrednictwem ucznia. O przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym, należy poinformować listownie (wzór nr 1) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych. Obowiązek ten wypełniają wychowawcy klas.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

1.      Obniżenie wymagań edukacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, regulują odrębne przepisy.

2.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, to jest on zobowiązany zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.

3.      Pedagog szkolny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Połańcu. Opinie lub orzeczenia wydane przez tą poradnię są wiążące dla nauczycieli, którzy na ich podstawie obniżają uczniom wymagania edukacyjne.

4.      Dla uczniów uzdolnionych i niepełnosprawnych, dyrektor Gimnazjum zapewnia realizację indywidualnego toku nauki lub programu nauczania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5.      Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć wyrównawczych jest uzależnione od zgody organu prowadzącego i możliwości finansowych Gimnazjum.

§ 16

 

1.      Motywowanie uczniów do rzetelnego spełniania obowiązku szkolnego reguluje Statut Gimnazjum w dziale "Uczniowie Gimnazjum" poprzez system nagród i kar.

2.      Dyrektor Gimnazjum może ufundować nagrody rzeczowe (o ile będzie posiadał na ten cel wystarczające środki) w postaci dyplomów, książek, upominków, stypendiów naukowych, bezpłatnych wycieczek, itp. Zasady przyznawania nagród rzeczowych określa Rada Pedagogiczna.

3.      Zasady wydawania świadectw, w tym w szczególności świadectw z wyróżnieniem reguluje Statut Gimnazjum.

§ 17

 

1.      Ewaluacja Wewnątrzszkolnego systemu oceniania zostanie przeprowadzona w dwóch

etapach:

 • częściowa - po roku szkolnym;
 • gruntowna - po etapie nauczania.

2.      Ewaluację przeprowadzi komisja w składzie:

a.    dyrektor Gimnazjum - jako przewodniczący;

b.    lider WDN - jako ewaluator;

c.     nauczyciele poszczególnych przedmiotów - jako członkowie komisji.

3.      Zadaniem komisji jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich

rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów w terminach określonych w ust. 1

i opracowanie wyników w formie raportów.

4.      Przewodniczący komisji, w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawi

raport Radzie Pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.

 

§ 18

 

1.      Zmiany w niniejszym Wewnątrzszkolnym systemie oceniania możne dokonać Rada

Pedagogiczna Gimnazjum w formie uchwały zmieniającej.

2.      Inne organy Gimnazjum mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych

zmian w WSO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór nr 1

(Pieczątka szkoły)

 

Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej

 

 

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum w Łubnicach informuje, że uczniowi (uczennicy)* klasy..................................Publicznego Gimnazjum....................................................................
grożą na koniec roku szkolnego oceny niedostateczne z następujących zajęć edukacyjnych:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
W związku z powyższym prosimy o pilny kontakt.

..............................., dn...................................................

 

 

(Podpis wychowawca klasy)

(Pieczątka dyrektora)

Informację przyjąłem (przyjęłam)* do wiadomości w dniu............................................
i stawię się do szkoły w dniu...........................................o godzinie..............................

 

..........................................................
Podpis rodziców (prawnych opiekunów)

* Niepotrzebne skreślić


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1244
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2007-02-22 11:18:35
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl