Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁUBNICACHDo druku

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

w  ŁUBNICACH

 

Rozdział  I

Nazwa i typ szkoły oraz jej cele i zadania.

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum w Łubnicach im. Wojciecha Skuzy.
 2. Gimnazjum jest szkołą publiczną o trzyetnim cyklu kształcenia działającą w oparciu o ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Łubnice, a organem nadzorującym Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.
 4. Siedzibą Gimnazjum jest budynek nr 62 położony w Łubnicach.
 5. Ustalona nazwa jest używana na pieczęciach i stemplach w brzmieniu:

 

Publiczne Gimnazjum

im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach

            28-232 Łubnice

            tel. (015) 8659 216

§ 2

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyczny gimnazjum, a w szczególności prowadzi działalność edukacyjną, która corocznie określana jest przez:

a)      szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

b)      szkolny program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

c)      szkolny program profilaktyczny, który jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska.

 1. Wychowanie, kształcenie i nauczanie tworzą spójną całość.

§ 3

 1. Szkoła umożliwia:

a)      zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnej  oceny ze sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w  standardach wymagań i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b)      ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozwijanie potrzeby  doskonalenia się poprzez organizowanie kół zainteresowań, przedmiotowych  w miarę posiadanych środków finansowych.

 1. Gimnazjum zapewnia bezpieczeństwo uczniom poprzez:
  1. dyżury nauczycieli na korytarzach, w szatni i przy wejściu na teren szkoły w czasie wszystkich przerw między lekcjami,
  2. reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów,
  3. szkolenie pracowników szkoły pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach,
  5. umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni,
  6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych,
  7. dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa,
  8. zakup atestowanego sprzętu,
  9. zabezpieczenie przeciwpożarowe,
  10. opiekę nad uczniami oczekującymi na autobus sprawują wyznaczeni nauczyciele dyżurujący,
  11. warunki  prawidłowego  rozwoju  psychofizycznego.
 2. Gimnazjum wspiera:

a)      rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte  normy,

b)      rozwój  emocjonalny  ucznia  i  jego  wrażliwość  na  problemy  społeczne,

c)      prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działanie ucznia.

§ 4

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  nauczycielowi uczącemu w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca  prowadzi  swój  oddział  przez  klasy  I – III.

§ 5

Uczeń szkoły: (cele programu wychowawczego i programu profilaktyki ujęte operacyjnie)

 

             1.          Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, wywołujących negatywne emocje i agresję, umie przyjmować informację zwrotną.

             2.          Jest asertywny, potrafi radzić sobie ze stresem, depresją oraz adekwatnie zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych.

             3.          Akceptuje siebie, potrafi wyrażać swoje potrzeby i dostrzega potrzeby innych.

             4.          Jest odporny na uzależnienia i posiada wystarczającą wiedzę związaną z problematyką uzależnień.

             5.          Przestrzega zasad zdrowego stylu życia wobec siebie i bliskich.

             6.          Poszukuje prawdy, wartości, umie dokonywać świadomych wyborów. Różnicuje dobro od zła.

             7.          Jest refleksyjny i empatyczny. Potrafi dokonać autoprezentacji.

             8.          Jest kulturalny.

             9.          Zna swoje mocne i słabe strony. Potrafi szukać pomocy.

         10.          Posiada własne zdanie i potrafi je argumentować.

         11.          Planuje swoje działania i potrafi organizować sobie zajęcia. Wyznacza sobie cel i dąży do wyznaczonego celu. Jest nastawiony na rozwój.

         12.          Zachowuje proporcje między nauką, pracą a wypoczynkiem.

         13.          Współdziała w grupie, uznaje odmienność, jest tolerancyjny, nie ulega stereotypom.

         14.          Jest przygotowany do życia w rodzinie, kultywuje tradycje rodzinne.

         15.          Kieruje się zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie.

         16.          Dostrzega problemy środowiska, w którym żyje, dba o środowisko.

         17.          Zna swoje prawa, umie z nich korzystać i przestrzega praw innych ludzi.

                                      

Rozdział   II

 

§ 6

Postępy ucznia, wyniki pracy podlegają ocenie. Szczegółowe zasady systemu oceniania  zawiera wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik nr 1 do statutu.

 

 

 

§ 7

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej roczne oceny klasyfikacynej.

 

 

§ 8

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 9

 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 

 

§ 10

 

 

1.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

§ 11

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§12

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

§ 13

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. . Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i  zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 15 ust. 3 i § 16 ust. 3.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. W przypadku, gdy ferie rozpoczynają się w lutym, klasyfikacja śródroczna będzie przeprowadzona w ostatnim tygodniu stycznia.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 16ust. 2 i § 16 ust. 3

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 15 ust. 3 i § 16 ust. 3.

6. Przed rocznym ( semestralnym)  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ( semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ( semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania  w formie ustnej na trzy tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

§ 14

 

1. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne   a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kategorii oraz po przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielami, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

 Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 15

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania z zastrzeżeniem ust.  3.

2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1,

z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 16

 

1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w  statucie szkoły z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a

2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne,

z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a

3.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.5 i 6

5.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu  do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

 

§ 17

1. Jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  uniemożliwia  lub  utrudnia  kontynuowanie  nauki  w  klasie programowo  wyższej,  szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia  braków.

 

 

§ 18

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

 

 

§ 19

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i §20 .

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 i § 20.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 20.

§ 20

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

b) kierownicze - jako przewodniczący komisji,

c) wychowawca klasy,

d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 21

1.Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć  edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej., z  zastrzeżeniem ust.3 i § 22 ust.10

 2.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 22 ust.1

 

 

 

§ 22

 

1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych  przypadkach  

( długotrwała choroba, szczególne przypadki losowe) rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

5.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

 

 

 

 

§ 23

 

1.      Uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli:

1)                  nie miał porównywalnej z innymi uczniami możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej 30% wymiaru godzin;

2)                  nie miał porównywalnej z innymi uczniami możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć z przyczyn leżących po stronie szkoły, takich jak: uzyskał niską liczbę ocen bieżących (mniej niż trzy), ocenianie bieżące jego osiągnięć edukacyjnych odbywało się w formach nieprzyjętych w szkole, ocenianie bieżące jego osiągnięć edukacyjnych odbywało się tylko w jednej formie spośród kilku wskazanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego;

3)                  jego oceny bieżące w drugim okresie  oraz stosunek do obowiązków szkolnych wskazują na wyraźny postęp osiągnięć;

4)                  ponadto:

a)      nie opuszcza bez uzasadnionej przyczyny zajęć lekcyjnych;

b)      usprawiedliwia nieobecności;

c)      nie unika zadań klasowych, sprawdzianów, powtórek;

d)      wykazuje zainteresowanie tokiem lekcji i na miarę swych możliwości czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych (notuje, zabiera głos);

e)      odrabia zadane prace domowe;

f)        prowadzi zeszyt przedmiotowy;

g)      zna wymagania nauczyciela warunkujące uzyskanie pożądanej oceny;

h)      wykaże się stosownym dla wyższej oceny poziomem wiedzy i umiejętności.

2.                  Uczeń o którym mowa w ust. 4 w ciągu pięciu dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć lub zachowania zgłasza nauczycielowi (wychowawcy) prośbę wraz z uzasadnieniem o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana.

 

§ 24

1.Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:

 1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej ( semestrze programowo najwyższym )  i roczne ( semestralne)  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych ( w semestrach programowo niższych) w szkole danego typu w, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.3 oraz § 16 ust 5 i 6

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 25

2. Uczeń kończy, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 3.O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami

§ 25

 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

3.      Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

 

§25a

 

1. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

2. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice ( prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych przedmiotów.

3. Deklarację o której mowa w ust.2  składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 

§ 26

 

1.      Uczniowie  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2.      W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.       Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny

4.       Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

5.       Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do  egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

§ 27

 

 

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

 

1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie              przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

2.                  Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

§ 29

 

1.      Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

2.      Zwolnienie  z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

 

 

§ 30

 

1. Wynik  egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku  egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

 

 

 

Rozdział   III

Organy gimnazjum.

§ 31

Organami  szkoły są:

a.       Dyrektor Gimnazjum,

b.      Rada Pedagogiczna,

c.       Samorząd Uczniowski,

d.      Rada Rodziców.

§ 32

1.      Dyrektora gimnazjum powołuje w drodze konkursu organ prowadzący gimnazjum.

2.      Do obowiązków dyrektora gimnazjum należy:

a.       opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły, projekt  organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć,

b.      opracowanie zakresu czynności pracowników niepedagogicznych,

c.       opracowanie regulaminu przyznawania nagród dyrektora,

d.      opracowanie regulaminu  pracy  pracowników  niepedagogicznych,

e.       zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

f.        przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

g.       pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, ocena ich pracy, pomoc w organizowaniu doskonalenia  zawodowego,

h.       informowanie organu prowadzącego o działalności szkoły,

i.         realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym.

3.      Dyrektor szkoły ma prawo do:

a.       wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom,

b.      zatrudniania i zwalniania pracowników,

c.       premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z regulaminem, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,

d.      reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i  korespondencji.

4.      Dyrektor szkoły odpowiada przed organem prowadzącym za:

a.       poziom  uzyskiwanych  przez  szkołę  wyników  nauczania  i  wychowania, oraz  za  opiekę  nad  uczniami,

b.      bezpieczeństwo  uczniów  i  osób  znajdujących  się  w  obiekcie  szkoły podczas  zajęć  i  imprez  organizowanych  przez  szkole oraz  za  stan  sanitarny i  stan  ochrony  p. poz..  obiektów  szkolnych,

c.       zgodne  z  przepisami  prowadzenie  dokumentacji  pracowniczej  i  uczniowskiej, za  bezpieczeństwo  pieczęci  i  druków  ścisłego  zarachowania,

d.      zgodność  funkcjonowania  szkoły  z  przepisami  prawa  oświatowego i  niniejszego  statutu.

5.      Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:

a.       na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub z końcem roku szkolnego,

b.      z inicjatywy organu nadzorującego szkołę, jeżeli otrzymał negatywną ocenę pracy.

 

 

 

§ 33

 

 

1.      Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. Przewodniczącym Rady  Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

2.      W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego lub na wniosek członków Rady zaproszeni goście. Mają  oni głos doradczy.

3.Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach.

4.Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

e.       przewodniczącego,

f.        organu prowadzącego szkole,

g.       co najmniej 1/3 członków Rady.

5.Zebrania Rady są protokołowane.

6.Do kompetencji Rady należy:

h.       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

i.         zatwierdzanie planu pracy gimnazjum,

j.        występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,

k.      delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

l.         podejmowanie  uchwały o dyscyplinarnym przeniesieniu ucznia do równoległej klasy,

m.     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

7.Rada ma prawo do opiniowania:

n.       arkusza organizacyjnego szkoły,

o.      tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

p.      wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

q.      propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w  ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8.Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy jej członków. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

9.      Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady. O fakcie wstrzymania uchwały zawiadamia organ  prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10.  Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach  Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych  opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

11.  Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły:

a)      zespół przedmiotów humanistycznych,

b)      zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

c)      zespół nauczycieli uczących w danym oddziale,

d)      zespół wychowawczy,

e)      istnieje możliwość powstawania innych zespołów w zależności od potrzeb szkoły.

12.  Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu przewodniczący zespołu.

13.  Przewodniczący zespołu diagnozuje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia, organizuje spotkania i lekcje koleżeńskie, analizuje pracę zespołu, przedstawia sprawozdanie z działalności zespołu oraz wnioski do dalszej pracy.

14.  Cele i zadania zespołów:

a.       wspieranie i doskonalenie nauczycieli pod kątem realizacji podstawy programowej,

b.      analiza dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników pod kątem przydatności, celowości i zgodności z potrzebami edukacyjnymi, zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów oraz zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego.,

c.       przewodniczący zespołów przedmiotowych i problemowych współpracują ze sobą tworząc szkolny zestaw programów nauczania,

d.      organizowanie lekcji koleżeńskich i spotkań samokształceniowych,

e.       uzgadnianie szczegółowych wymagań z przedmiotów na poszczególne oceny uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

f.        współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych.

 

§ 34

 

1.      Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji - Rady Rodziców.

2.      Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców, zatwierdzanego  przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

3.      Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z  wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum:

a.       może brać udział w programowaniu pracy gimnazjum,

b.      pomagać w poprawie warunków pracy gimnazjum,

c.       współdziałać w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań  opiekuńczych gimnazjum,

d.      organizować działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w  rodzinie, gimnazjum i środowisku lokalnym,

e.       podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły i uczestniczyć w planowaniu wydatków z tych środków.

 

§ 35

 

1.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

2.      Samorząd  Uczniowski  działa  na  podstawie  regulaminu, który uchwala ogół uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

3.      Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które  dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia.

 

 

 

§ 36

 

1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania uczniów.

2.      Rodzice mają prawo do:

a.       znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i  szkole,

b.      znajomości przepisów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

c.       uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i przyczyn  trudności w nauce, zachowania swojego dziecka,

d.      wyrażania i przekazywania swoich opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu.

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami).

        1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

    2.        Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w szkole oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

    3.        Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

a)      znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i profilaktycznych w danej klasie i szkole,

b)      znajomości statutu szkoły, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,

c)      uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej,

d)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce swego dziecka,

e)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

f)        wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

g)      udziału w życiu szkolnym uczniów.

        4.    Rodzice mają obowiązek:

a)      uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz w sytuacjach interwencyjnych,

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,

Spotkania z rodzicami organizowane są:

1.            We wrześniu każdego roku szkolnego, w celu:

a)      zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów,

b)      przedstawienia wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania,

c)      zapoznania z celami, zadaniami i formami realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły w obecnym roku szkolnym,

d)      przedstawienia szczegółowego sprawozdania finansowego rady rodziców za poprzedni rok szkolny,

e)      podania terminów spotkań i dni otwartych dla rodziców w danym roku szkolnym.

2.            Co kwartał w celu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

3.            Na ostatnim zebraniu dodatkowo przekazywana jest informacja o realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły w danym roku szkolnym.

4.            W czasie dyżurów nauczycieli w tzw. dni otwarte.

5.            W miarę potrzeb w oparciu o diagnozę związaną z problemami wychowawczymi i realizacją programu profilaktyki, z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub innymi specjalistami,

6.            W sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy klasy lub innych nauczycieli,

7.            Na życzenie rodziców danej klasy - z dyrektorem, wychowawcą, pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź z innymi nauczycielami.

8.            Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

 

 

§ 37

 

Zasady rozwiązywania konfliktów.

1.            Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2.            Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły.

3.            Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

4.            Sytuacje konfliktowe organy szkoły rozwiązują wewnątrz szkoły chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza szkoły.

5.            W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy szkoły zgłaszają problem do dyrektora o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.

6.            Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.

 

 

 

 

Rozdział   IV

Organizacja  szkoły.

 

§ 38

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu  września (z wyjątkiem soboty), a kończą w najbliższy piątek po 18 czerwca zgodnie z  przepisami o organizacji roku szkolnego.
 2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od 22 grudnia do  31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek.
 3. Termin ferii zimowych dla całego województwa ustala Kurator Oświaty.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się we czwartek poprzedzający święta i  kończy się w pierwszy wtorek po świętach.
 5. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych i trwają do 31 sierpnia.
 6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o potraktowaniu  poniedziałków  wypadających  przed  dniami świątecznymi ustawowo  wolnymi od pracy i piątków wypadających po dniach świątecznych ustawowo wolnych  od pracy jako dni wolnych od  zajęć pod warunkiem odpracowania zajęć  przypadających w te dni w wybrane soboty.

 

§ 39

 

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I - od dnia rozpoczęcia zajęć we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe,

II - od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia  rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 

§ 40

 

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący.

§ 41

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

§ 42

 

1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora na podstawie  zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 43

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone  w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3.  

§ 44

 

 1. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania jednego  posiłku w stołówce szkolnej.
 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor gimnazjum  w porozumieniu z Radą Rodziców.
 3. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej korzystają z bezpłatnych posiłków. Opłatę wnosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Rada Rodziców.

 

§ 45

 

        1.    Biblioteka szkoły jest pracownią służącą do:

a)      realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz pogłębiania wiedzy uczniów,

b)      realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły,

c)      doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

        2.    Z biblioteki mogą korzystać:

a)      uczniowie,

b)      nauczyciele i pracownicy szkoły,

c)      rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

        3.    Biblioteka szkolna gromadzi księgozbiór i inne materiały edukacyjne oraz posiada komputer. W bibliotece utworzony jest dział popularno – naukowy umożliwiający uczniom poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz dział doradztwa zawodowego dla uczniów.

        4.    Część książek i materiałów edukacyjnych tworzących zbiór biblioteki jest przekazana do poszczególnych pracowni.

        5.    Nauczyciele mają obowiązek udostępniać uczniom zbiory zgromadzone w pracowniach.

        6.    W bibliotece funkcjonuje czytelnia. Godziny otwarcia czytelni są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą korzystać z dwóch form udostępniania zbiorów: wypożyczanie poza bibliotekę i korzystanie w czytelni. Biblioteka jest otwarta także w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

        7.    W bibliotece znajduje się dostępny dla nauczycieli, uczniów i rodziców statut szkoły, program wychowawczy i program profilaktyki, oraz wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli szkoły.

        8.    Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

        9.    Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest podnoszenie poziomy kultury uczniów, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

a)      prowadzenie lekcji bibliotecznych,

b)      organizowanie dyskusji i spotkań literackich,

c)      kiermasze książek,

d)      poradnictwo w doborze i udzielaniu informacji bibliograficznych i bibliotecznych w szczególności związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji,

e)      wspomaganie nauczycieli w realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki, edukacji czytelniczej, medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,

f)        organizowanie wystaw nowości wydawniczych,

g)      organizowanie wycieczek do bibliotek innych typów,

h)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

i)        opracowanie zestawień bibliograficznych na tematy zgodne z potrzebami uczniów i nauczycieli,

j)        planowanie działań rocznych w oparciu o zadania szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki i plan rozwoju szkoły,

k)      ewidencja i opracowywanie zbiorów,

l)        selekcja zbiorów,

m)    prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik biblioteki, księga inwentarzowa),

n)      gromadzenie zbiorów,

o)      aktualizowanie wykazu lektur,

p)      opracowanie sprawozdań i wniosków z działalności biblioteki i realizacji planu rocznego.

 

§ 46

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

        1) szatnię,

        2) salę gimnastyczną,

        3) pracownię komputerową,

4)      kuchnię z jadalnią.

 

 

 

 

Rozdział    V

 

Nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły.

§ 47

             I.      Nauczyciele szkoły.

1.            Prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą z uczniami w zakresie nauczania przedmiotów i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy.

2.            W swoich działaniach kształcących, wychowawczych i opiekuńczych kierują się celami i zasadami opisanymi w programie wychowawczym szkoły.

3.            Dbają o przestrzeganie prawa uczniów w szkoły.

4.            Odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnionych między lekcjami dyżurów.

5.            Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

a)      Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności.

b)      Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień.

c)      Efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

d)      Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

e)      Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

f)        Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

g)      Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

h)      Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

6.            Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów i rozwojowi społecznemu, wspierając uczniów w:

a)      Rozwijaniu dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

b)      Poczuciu użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie.

c)      Dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych.

d)      Poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

e)      Przygotowywaniu się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.

f)        Dążeniu do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.

g)      Kształtowaniu w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

7.            Planują pracę z uczniami uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego w tym treści ścieżek międzyprzedmiotowych oraz potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

8.            Wybierają program nauczania kierując się jego celowością, przydatnością, zgodnością z podstawą programową kształcenia ogólnego i potrzebami środowiska.

9.            Prowadzą indywidualny tok nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

10.            W czasie konsultacji lub w miarę potrzeb informują rodziców o postępach i trudnościach w nauce uczniów.

11.            Nauczyciele służą indywidualnymi konsultacjami uczniom, którzy tego potrzebują.

12.            Pogłębiają własną wiedzę przedmiotową i pedagogiczną oraz doskonalą metody i formy pracy przez udział w WDN, kursach, konferencjach i samokształceniu

13.            Opiekują się przydzieloną salą lekcyjną.

14.            Współpracują z wychowawcami uczniów w zakresie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.

15.            Oceniają wiedzę, umiejętności i zachowanie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ustalają i informują uczniów i rodziców o sposobie udostępniania kartkówek i sprawdzianów.

16.            Oceniają pracę własną w oparciu o opinię uczniów i rodziców.

17.            Opracowują sprawozdanie z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawiają wnioski do dalszej pracy.

18.            Mają prawo do poszanowania swojej godności osobistej ze strony uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do dyrektora szkoły.

19.            Mają prawo do propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami i niesprzecznych z celami wychowawczymi szkoły.

20.            Mają prawo do twórczych zmian w programie nauczania.

21.            Wykonują inne zadania przydzielone przez dyrektora szkoły.

          II.      Wychowawcy:

1.            Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami.

2.            Inspirują uczniów do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

3.            Tworzą warunki dające uczniom poczucie bezpieczeństwa w zespole klasowym i szkole.

4.            Poznają uczniów klasy, ich zdolności i zainteresowania oraz środowisko rodzinne, diagnozują problemy uczniów.

5.            Planują pracę wychowawczą z uczniami w oparciu o program wychowawczy, program profilaktyki szkoły i potrzeby uczniów. Opracowują tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy uwzględniając problematykę doradztwa zawodowego.

6.            Zapoznają uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz nagłych wypadkach.

7.            Organizują wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasowego, integrujące zespół uczniowski i społeczność klasy, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów i tradycje szkoły.

8.            Tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój osobowości uczniów.

9.            Dbają o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

10.            Współpracują z nauczycielami uczącymi w klasie, z pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i opieki nad uczniami wymagającymi pomocy lub mającymi trudności.

11.            Uczestniczą w życiu społecznym klasy i dbają o prawidłowy przepływ informacji o działalności szkoły.

12.            Podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między uczniami w klasie i szkole.

13.            Analizują działania wychowawcze i dostosowują je do potrzeb uczniów i zaistniałych problemów wychowawczych.

14.            Współpracują z rodzicami uczniów. Ustalają z rodzicami możliwość stałego i szybkiego kontaktu. Informują rodziców o mocnych i słabych stronach klasy i uczniów oraz o zamierzeniach wychowawczych. Diagnozują problemy wychowawcze rodziców i projektują współpracę z rodzicami uwzględniając potrzeby rodziców.

15.            Wspierają uczniów w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

16.            W miarę potrzeb współdziałają z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.

 

§ 48

 

Pracownicy niepedagogiczni pracują zgodnie z zakresem czynności i regulaminem pracy.

 

Rozdział    VI

Uczniowie  gimnazjum.

§ 49

 

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane są:
  1. z urzędu – absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
 2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:
  1. świadectwa ukończenia klasy niższej gimnazjum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach gimnazjum publicznego oraz odpisu arkusza  ocen wydanego przez gimnazjum, z którego uczeń odszedł,
  2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na  zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów w przypadku, gdy uczeń spełnia obowiązek szkolny poza  szkołą na podstawie art.16 ust. 8 ustawy,
  3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego  świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klas na  podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust.2  pkt b  przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach ucznia klas niższych od klasy tej, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania fizycznego, techniki,  plastyki, muzyki - z tych przedmiotów zdaje się egzamin praktyczny.
 4. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

 

 

§ 50

Prawa i obowiązki ucznia.

             I.      Uczeń ma prawo do:

             1.     Wiedzy o przysługujących uczniowi prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszania ich prawa.

             2.     Informacji o działalności szkoły.

             3.     Życia i rozwoju oraz rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

             4.     Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.

             5.     Opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu i nauki w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej.

             6.     Odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

             7.     Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

             8.     Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

             9.     Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.

         10.     Obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

         11.     Pomocy w przypadku trudności w nauce.

         12.     Korzystania z pomieszczeń szkoły, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i technologii informacyjnej, dóbr kultury.

         13.     Pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

         14.     Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

 

          II.      W przypadku naruszenia jego prawa, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:

 

             1.     Wychowawcy, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły.

             2.     Dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca.

             3.     Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor szkoły.

 

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum,
  2. podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  3. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu gimnazjum,
  4. godnego reprezentowania gimnazjum,
  5. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, i innych pracowników gimnazjum,
  6. odpowiedzialności  za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
  7. dbania o wspólne mienie, ład i porządek w gimnazjum,
  8. dbania o czystość pomieszczeń i otoczenia gimnazjum,
  9. naprawiania wyrządzonych szkód materialnych.
 2. Powinnością ucznia jest zgłaszać nauczycielom niezrozumiałe partie materiału.

 

 

 

 

§ 51

 

Nagrody i wyróżnienia.

1.      Uczeń może otrzymać nagrodę za:

a.       najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,

b.      szczególnie wyróżniające się zachowanie,

c.       osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych,

d.      nienaganną frekwencję,

e.       działalność na rzecz szkoły.

2.      Rodzaje nagród:

a.       pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

b.      pochwała dyrektora wobec klasy,

c.       pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły,

d.      dyplom uznania,

e.       list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,

f.        nagroda rzeczowa.

 

3.      Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

§ 52

Kary.

 1. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę w za:
  1. lekceważenie nauki i nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych,
  2. chuligaństwo, posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,
  3. zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,
  4. wywieranie szkodliwego wpływu na kolegów,
  5. wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.       
 1. Rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy klasy,
  2. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
  3. upomnienie  dyrektora  szkoły  wobec  uczniów,
  4. ustne  lub  pisemne  powiadomienie  rodziców  o  jego  nagannym  zachowaniu,
  5. przeniesienie do równoległej klasy,
  1. przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, jeśli:

-         umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

-         rozprowadzał środki odurzające na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,

-         wszedł dwukrotnie w kolizję z prawem poprzez zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,

-         demoralizuje innych kolegów,

-         permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

 1. Decyzję o wykonaniu kary w punkcie ,,e” podejmuje Rada Pedagogiczna, ,,f” na wniosek dyrektora Kurator Oświaty. Dyrektor  szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie  nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.
 1. O zastosowaniu kary wobec ucznia w pkt. ,,e, f” szkoła informuje pisemnie jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń ma prawo odwołania się od udzielonej kary.
  1. wniosek może być złożony przez zainteresowanego ucznia lub jego rodziców, Samorząd Uczniowski w terminie siedmiu dni od zdarzenia do dyrektora gimnazjum,
  2. dyrektor rozpatruje wniesione odwołanie i podejmuje ostateczną decyzję, uzasadniając postanowienie na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek wychowawcy lub samorządu uczniowskiego.
 4. W przypadku otrzymania kary, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia o udzieleniu kary do:
  1. dyrektora szkoły, gdy kara została udzielona przez wychowawcę,
  2. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, gdy kara została udzielona przez dyrektora szkoły.

Rozdział    VII

Postanowienia  końcowe.

§ 53

Gimnazjum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54

 1. Gimnazjum gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Obsługę finansowo-księgową Gimnazjum prowadzi Urząd Gminy Łubnice.

§ 55

Wniosek dotyczący zmian w statucie może złożyć każda osoba należąca do społeczności szkolnej. Wniosek rozpatruje rada pedagogiczna szkoły i może on być powodem do dokonania zmiany w statucie.

§ 56

Tekst jednolity przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 22 listopada  2006 r.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1227
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2007-02-22 11:11:47
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl